Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008

πρΩτες χαρΑκιες


Jovedi, il 23 Febbraio 2006


Caro diario, Sono perduta.
Ho paura della vita. E' siempre la stessa.
Difficile.
Non posso vivere senza lui.
Voglio trovarlo. Adesso.
Adesso.

Δεν υπάρχουν σχόλια: